top of page
Search
  • Writer's pictureli mo

2nd Apex International Music Competition 2021 Winner Announcement​

Updated: Mar 22, 2021

2nd Apex International Music Competition 2021 Winner Announcement​

   

Congratulations to all winners and your teachers!

Thanks for your participation in the Apex International Music Competition. 


Competition Prize Winners

Platinum Prize: GORDON LI

Gold Prize: CHRISTOPHER LEE, ELIZABETH YANG, MAYA LILY KNOLLER, SARAH LI, WILLIAM WANG

Silver Prize: AVA JOLIE SAVINO, DAVID NISIMOV, MABEL YUEN, OLIVIA CUI, QIZHENG WU, RYAN WANG, XIAOYU DOU, YIKUN WANG

Bronze Prize: ANGELINA ZHOU, ANNIE DONG, BENJAMIN CHANG, BROOKLYN JANG, CHARLOTTE GAO, CHRISTINA DONNELLY, CLAIRE JIANG, DONNA MEGULES, EMILY ZHOU, IAN ZHANG, JEFFERY LIU, JIE HE, LAWRENCE CHENG, LEIA LEVAREK, MIYA YVETTE MENSCHER, SHUAIYUAN CHENG, SKYLER CHEN, SOPHIA FENG, SPENCER SHAO, XIAORAO MA, XIAOXUAN DING, XINYU MAO, ZHONG GAO


Competition Certificate Winners

Grand Award Certificate

CHRISTOPHER LEE, DAVID NISIMOV, ELIZABETH YANG, GORDON LI, MAYA LILY KNOLLER, SARAH LI, WILLIAM WANG, YIKUN WANG

First Place Certificate

AHANA KAUR, ANGELINA ZHOU, ANNA WENG, ANNIE DONG, ANNIE SHANGGUAN, AVA JOLIE SAVINO, BENJAMIN CHANG, BROOKLYN JANG, CHARLOTTE GAO, CHRISTINA DONNELLY, CLAIRE JIANG, DONNA MEGULES, EMILY ZHOU, HANNA CHEE, IAN ZHANG, JAY FANG, JEFFERY LIU, JERRY CHEN, JIAHUI YE, JIE HE, JOYCE JIN, JULIA LI, KEVIN CHEN, LAWRENCE CHENG, LAETITIA HUANG, LEIA LEVAREK, LEIA LEVAREK, MABEL YUEN, MIYA YVETTE MENSCHER, MIYA YVETTE MENSCHER, OLIVIA CUI, QIZHENG WU, RYAN WANG, SHUAIYUAN CHENG, SICHENG WANG, SKYLER CHEN, SPENCER SHAO, SPENCER TRAUB, SOPHIA FENG, SOPHIA FENG, SOPHIA SHUE, VICTOR TANG, XIAORAO MA, XIAOXUAN DING, XIAOYU DOU, XINYU MAO, YIAN XU, ZHONG GAO

Second Place Certificate

ALENA ZHAO, ALLISON ZHOU, ANDY ZHOU, ANGELA DU, ANGELA LIANG, ANGELINA ZHOU, ANGIE YANG, ANIME LI, ANNA ZHANG, BRYAN SHANGGUAN, DAYNA LI, DUNYI WANG, ELEANA DAI, ELIANA DU, EMILY TA, EMMA FENG, ERICH DONG, HAILEY DAI, HANNA CHEE, IAN ZHANG, JASMINE WILK, JAY FU, JENNY ZHU, JESSICA AEZEN, JESSICA WAN, JOLLEN DAI, JUDY CHOW, JULIE LAN, KAITLYN CHU, KATHLEEN WANG, MELODY CHEN, MELODY CHEN, MICHAEL FENG, OLIVIA LIN, REBECCA ZHANG, RUIBO LI, RYAN YAN, SAMUEL CHAN, SHAWN XU, SHUTONG ZHAI, SOPHIA CHEN, TIAN LIAO, VICTOR XU, VIVIAN LIU, WENYIN CHEN, XING LIAO, YIPING XU, YUQING WU734 views1 comment

Recent Posts

See All

1 Comment


na nana
na nana
Mar 22, 2021

very goog competiton . Thanks.😂

Like
Post: Blog2 Post
bottom of page