top of page
Search
  • Apex

4th Apex International Music Competition Peter J. Sharp Schedule (06/24/23)

Afternoon Concert (2pm - 5pm)

Emma Dong

David Dai

Brinley Liu

Audrey Liao

Ian Warme

Aubrey Liao

Elizabeth Liu

Liliian Yip

Ellie Fan

Audrey Liao

Owen Guo

Rosemary Wang

Hajun Kim

Dayna Li

Siyona Parkar

Jeff Lin

Loig Mailhe Wang

Elsa Zhao

Victor Xu

Kayla Wang

Abigail fu

Iris Yan

Julian Yee

Andrew Zhang

Ella Sherwood

Alexis Chen

Luke Lee

Shiji Li

Amelia LIU

Michaela Tang

Faith Wang

Xueying Ye

Ann-Ping Shangguan

Sophia Shue

Vivy Liu

Fenxi Luo

Sophia Shue

Vanessa Roseberry

Lian Qiao

Xiang Wang

Kyson F. Zhou


Evening Concert (6:30pm - 9:30pm)

Agape Music Center

Choir by Sunnybird Music

Carson Ni

Alina Lin

Marianne Huang

Anmo Geng

Daolin Jiang

Leonardo Diaz

Anke Huang

Alessia Chen

Jasper Li

Aaron Chen

Charlize Vargas

Helen Gong

Sharon Chen

Ariel Zhu

Emily Xu

Selina Qiu

Tiffany Chen

Sukimmy Qiukuok

Augustina He

Anqi Geng

Vince Thorpe

Olivia Zheng

Megan Wong, Tiffany Chen, Olivia Liu

Bianca Zou

Anna Weng

Chloe Chi

Shufan Dong

Shiji Li

Hansen Zhang

Fenxi Luo

Pennie Lu

Xueying Ye

Qianmo Lin

Xiang Wang

Group Guzheng


438 views0 comments

Comments


Post: Blog2 Post
bottom of page