top of page
Search
  • Apex

4th Apex International Music Competition Winners' Concert at Merkin Concert Hall (May 27, 2023)

Updated: May 21, 2023

Morning Concert: 10 Am -1 PM

Marcus Anthony D'Ugo

Zhongxi Lin

Vivian Xia

Abigail Tu

Lawrence Cai

Isabella Chen

Elijah Xiao

Charlotte Ng

Emmanuel Xiao

Genevieve Wung

Queenas Chen

Zoe Tang

Sophie Lin

Xuanting Zhou

Joseph Chen

Aiden Sun

Stacy Guan

Julie Lan

Sophia Gong

Aidan Li

Rowen Zhu

Erica Shen

Evelyn Ma

Jason Wu

Elva Liu

Thomas Wong

Anh Dang Vu

Allison Zhou

Rachel Tan

Xing Liao

Angela Chen

Ayzula Wu

Kelli Chang

Zhuoxi Li

Tian Liao

Matthew Wang

Timothy Wong

Xiang Wang

Xingye CaiAfternoon Concert: 3 PM - 6 PM

Youth Chorus by Agape Music Center

Ariel Gao

Maggie Lin

Phoenix Lam

Jamie Bai

Vienna Xiao

Andrew Huan

Scarlett Chen

Elizabeth Zhang

Johanna Chen

Xiaoyu Wang

Leona Ding

Quianna Chen

Jayden Li

Jayden Liu

Winnie Lu

Anukta Tripathy

Lucas Lin

Eric Tieh

Nathan Liu

Alfred Tang

Selina Wang

Lily Mei

Lois Chen

Jimmy Lin

Amelia Foell

Brian Szeto

Ethan Zhang

Sean Song

Yalong Zhang

Serena Shi

Aiden Hung and Anthony Hung

Leyi Chan

Urvi Jagtap

Ashlyn Du

Jiawei Lyu

Kevin Chen

Edward Zhang


654 views0 comments

Recent Posts

See All
Post: Blog2 Post
bottom of page