top of page
Search

5th Apex International Music Competition Concerts at Carnegie Hall

Updated: Jul 1

Weill Recital Hall at Carnegie Hall: 7pm - 10pm on June 21, 2024

Arthur Zheng

Fay Tan

Olivia Ge

Gloria Wang

Nathaniel Zheng

Loris Chen

Enya Jia

Eling Tai

Julian Yee

David Zhang

Richelle Yao

Hana Fang

Elizabeth Lan

Nathan Liu

Grace Hwang

Andrew Zhang

Jun ran Xue

Vince Wang

Rex Liang

Farrah Fang

Ezra Kusnadi

Alejandro Wu-Mula

Andrew Gao

Sophia Feng

Tyler Kimm and Emma Tian

Sophia Mu

Seiichiro Takayama

Lian Qiao

Danyi Ma


Weill Recital Hall at Carnegie Hall: 1pm - 4pm on June 30, 2024

Youth Choir

Ariel Gao

Jayden Xu

Mylee Cheung

Sophie Yin

Brinley Liu

Jasmine Dong

Charlotte Xu

Annie Wang

Bailey Wang

Juliet Zhang

Logan Kong

Matthew Liu

Sophie Lin

Maggie Dong

Milla Cheng

Sophia Xiao

Yiyi Xu

Sophia Zhang

Emily Wu

Cherie Xu

Eric Feng

Milo Miller

Tyler Reed

Hao He

Sophie Wang

Vaibhav Sitaraman

Ikumi Nagase

Coco Xiao

Vivien Reed

Huixian Li

347 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


Post: Blog2 Post
bottom of page