top of page
Search
  • Apex

Merkin Hall Concert Schedule

05-07-22 10 am -1 pm

SunnyBird Music Chorus

Claire Jiang

Ellie Fan

Isabella Lu

Ariel Zhu

Megan Wong

Jiuxi Li

Kaitlyn Kuang

Evelyn Ma

Edison Nie

Eleana Dai

Ishaan Shetty

Anh Dang Vu

Ariel Zhu

Cassie Wu

Christine Shen

Roger Li

Lindy Chen

Ethan Nie

Xiao Qi Chloe YU

Benjamin Zhu

Kenneth Wu

Xing Liao

Laetitia Huang

Emma Feng

Katelin Huang

Tian Liao

Kelli Chang

Daniel Zhou

Judy Chow

Jollen Dai

Keyuri Wangikar

Melissa Lubars

Daniel Li


05-07-22 3 pm -6 pm

Lixin Yuen

Steven Pan

Alice Qian

Kevin Vincent

Alan Cheng

Grace Liu

Victoria Gao

Xiaoyu Wang

Selina Qiu

Nancy Lu

Adam Wu-Mula

Janell Gui

Grace Liu

Sofia Takahashi

Elizabeth Han

Sarah Li

Olivia Huang

Julie Lan

Jonathan Chen

David Zhang

Claire Wang

Anna Weng

Audrey Cheung

Zexi Gui

Yuki Chen

Elizabeth Lan

Ann-Ping Shangguan

Nicole Liao

Anya Wang

Alejandro Wu-Mula

Cello

Jacob Killi

Christopher Lee


05-14-22 10 am -1 pm

Leia levarek

Dream Youth Chorus

Bonnie Li

Amber Xu

Aubrey Liao

Melody Chen

Aiden Li

Keilani Wang-Lee

Audrey Liao

Marcus Liao

Cooper Chen

Jason Zhang

Samuel Chen

Charlotte Gao

Bradley Liu

Elivia Lin

Qinghan Cheng

Sophia Liu

Brianna Cui

Sophia Xing

Jiaming Li

Connor Lee

Erich Dong

Rebecca Yang

Chelsea Chen

Jinghui Huang

Tyler Fu

Austin Tan

Ethan Yip

Meihan Gu

Annie Dong

Kaden Luo

Melissa Lubars

Olivia Cui


05-14-22 3 pm -6 pm

Cecilla & Melody School Youth Chorus

Miles Sun

Selena Chen

Jonas Gu

Queenas Chen

Naomi Berman

Katherine Gao

Olivia Qin

Louis Ma

Kayla E. Yee

Roy Kim

Emily Yu

Aaron Sun

Grace Li

Zhiyan Piao

Xinzhenni Li

Angela Du

Adithi Balusamy

Ella Shen

Miya Chan

Surya Mani

Kayla Wang

Shaant Sachdeva

Lillian Yu

Henry Zhang

Yalong Zhang & Selena Wang

Sicheng Yu

Sarah Huang

Faith Wang

Allison Zhou

Angela Butz

Synthia Mani

Juney Li

Dawson Lin


1,099 views0 comments

Recent Posts

See All

5th Apex Competition Winners' Concert Assignment

Merkin Concert Hall at Kaufman Music Center 10am - 1pm on May 25th, 2024 129 West 67th Street, New York, NY 10023 Alan Cai Amiya Harish Angel Li Anna Tieh Ashton Lee Ava Zhao Bella Cai Benjamin Zhang

Комментарии


Post: Blog2 Post
bottom of page